Serviciul public și venituri suplimentare,

Prețuiește Sănătatea. În linia I pentru viață - Serviciul de ambulanță București Ilfov (08 05 2020)

Stabileşte şi răspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în scopul identificării şi sancţionării evaziunii fiscale şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 2.

Asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 3. Ia măsuri pentru asigurarea fondurilor necesare funcţionării serviciul public și venituri suplimentare de învăţământ; 4.

site- uri web cu opțiuni binare cu un depozit minim fort optiuni curs

Asigură măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special; 5. Urmăreşte recuperarea pagubelor pricinuite de funcţionarii din cadrul Primăriei comunei Văliug şi a serviciilor acesteia, precum şi recuperarea sumelor datorate de persoanele fizice şi juridice care nu şi-au onorat obligaţiile de plată către bugetul local; 6.

Aplică viza de control financiar preventiv şi stabileşte normele necesare pentru respectarea Legii contabilităţii; 7. Întocmeşte proiectul bugetului local al comunei Văliug şi proiectele de rectificare ale acestuia; 8.

robot opțiuni binare comentarii unde să faci bani 2021

Întocmeşte raportul primarului privind Proiectul bugetului local al comunei Brestovăț; 9. Asigură şi răspunde de încasarea veniturilor bugetului local şi utilizarea acestora conform prevederilor bugetare; Face propuneri de fundamentare a impozitelor şi taxelor locale ce se constituie venituri la bugetul local datorate de serviciul public și venituri suplimentare persoane fizice, persoane juridice, asociaţii familiale etc.

Fundamentează instituirea de taxe speciale pentru serviciile publice create la nivelul comunei în scopul satisfacerii unor nevoi ale cetăţenilor, colaborând în acest sens cu celelalte servicii din Primărie; Face propuneri pentru acordarea eşalonării la plata, amânării la plata la sfârşitul anului calendaristic, precum şi reducerii de majorări de întârziere pentru impozitele şi taxele locale neachitate, pentru cazuri şi motive temeinic justificate în vederea aprobării acestora de către Consiliul local; Face propuneri pentru majorarea sau diminuarea impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe în limita prevăzută de lege; Fundamentează propunerile privind indexarea anuală a serviciul public și venituri suplimentare şi taxelor locale precum şi amenzilor, potrivit legii; Răspunde de recuperarea sumelor restante datorate de agenţii economici pe cale de decontare bancară, titlu executoriu sau prin executare silită, potrivit legii, asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor, în cazul neachitării la termen a taxelor şi impozitelor locale stabilite de Consiliul local; Întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale şi le depune la Direcţia generală a finanţelor publice; Urmăreşte execuţia bugetului local şi întocmeşte raportul privind contul de execuţie a acestuia; Întocmeşte balanţele de verificare lunare; Asigură gestionarea judicioasă şi eficientă a fondurilor publice; Organizează, coordonează, îndruma şi controlează activitatea de evidenţă şi încasare a impozitelor şi taxelor şi răspunde de confirmarea în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte unităţi şi a căror încasare se face prin Serviciul impozite şi taxe; Urmăreşte şi asigură efectuarea obligaţiilor de plată, conform prevederilor legale; Analizează solicitările de subvenţii care se acordă din bugetul local; Copyright© - Primaria Văliug.

tactici de tranzacționare a opțiunilor opțiuni binare fără bonus de depunere fără verificare

Informațiiimportante